Annons

Skolinspektionen: -Rätten till likvärdig utbildning i fara

Skolorna i Landskrona brottas med en rad problem. Trots en engagerad och välutbildad personal får inte alla elever en likvärdig utbildning. Det visar den inspektionsrapport om Landskrona kommun som Skolinspektionen presenterade idag.

Under perioden september till november 2008 har Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i Landskrona kommun. Inspektionen har omfattat förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen och utmynnat i ett kommunbeslut, 4 verksamhetsrapporter och 14 skolrapporter.

Annons
 

Skolinspektionen anser att kommunens huvudproblem är allt för svaga kunskapsresultat i grundskolan, med stor variation mellan skolor, mellan flickor och pojkar och också mellan ämnen. Stödinsatserna är dessutom inte tillräckliga på alla skolor.

Man noterar vidare att de politiskt ansvariga måste skaffa sig bättre kunskaper om verksamheternas förutsättningar och resultat för att kunna fatta beslut om åtgärder som kan öka måluppfyllelsen.
– Just denna del av rapporten har jag svårt att ta till mig, säger Lilian Håkansson (MP).
– Det är inget jag kan skriva under på efter 42 års tjänstgöring i skolans värld.  Treklöverns representanter är pålästa och kunniga, menar hon.

– Det är inte avvundsvärt att vara fritidspolitiker inom skolområdet. Det är viktigt att besluten grundas på säkerställt underlag så att insatserna kan riktas mot de områden som är i störst behov av åtgärder. Detta är angeläget för att trygga elevernas rätt till en likvärdig utbildning, poängterade undervisningsrådet Gösta Karlsson som också var noga med att betona kommunens styrkor på skolfronten.
Först och främst finns det i Landskrona ett stort engagemang bland den välutbildade personalen och ledningen. Kommunen har en hög andel behöriga lärare, vilket i sig är en viktig förutsättning för att lyckas. Det pågår ett mycket omfattande utvecklingsarbete och ett i huvudsak bra värdegrundsarbete Även utanför skolan har kommunen en god samverkan mellan verksamheterna. Exempelvis noterar vi att Landskrona BoIS gör en satsning på Dammhagskolan . Det är viktigt. All uppbackning utanför skolan är viktig. 

Drogtesterna på Sandåkerskolan
Skolinspektionen har tidigare kritiserat kommunen för genomförandet av slumpvisa drogtester vid Sandåkerskolan. Man noterar också i sitt beslut att det för närvarande inte pågår någon sådan verksamhet men att beslut ifråga kommer att fattas i mars om dessa ska återupptas.
Skolinspektionen förutsätter dock att så inte kommer att ske.
Det vore häpnadsväckande om man som politiker struntar i bestämmelserna kring denna fråga. Nu finns det i dagsläget inga sanktionsmöjligheter från vår sida men det lär komma i en framtida skollag, förklarade Björn Persson, avdelningschef vid skolinspektionen kontor i Lund.

Några andra iakttagelser i rapporten:

– Alla elever som behöver studiehandledning på modersmålet får inte detta, vilket är anmärkningsvärt mot bakgrund av att många elever i kommunens skolor har utländsk bakgrund.

– Inom vuxenutbildningen uppvisar kommunen på ett flertal områden resultat under riksgenomsnittet, i vissa fall mycket under.

– Arbetet i förskoleverksamheten ger bra resultat.

– Skolbarnsomsorgen fungerar också bra i flera avseenden, även om det också finns förbättringsområden som kommunen behöver uppmärksamma. Ett exempel är att fritidshemmens ledning har för lite tid för att driva utvecklingsarbete.

– Grundsärskolan och träningsskolan erbjuder en utbildning som ger eleverna goda möjligheter att efter sina förutsättningar nå målen.

Redovisning senast 4 maj
Senast den 4 maj 2009 ska Landskrona kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten
Den 277-sidiga inspektionsrapporten finns att ladda ner som PDF via Skolinspektionens hemsida – klicka här!

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser