Annons

Skopan i kajen

Efter år av planerande har arbetet med att förvandla Skeppsbrokajen till nytt färjeläge för Ventrafiken kommit i gång. Samtidigt står det klart att det kan byggas bostäder på delar av kajområdet.

Det visar en riksinventering som konsultföretaget Wuz risk consultancy AB genomfört på Teknik- och stadsbyggnadskontorets uppdrag.
– Riskinventeringen ville vi ha som en grund för det fortsatta planarbetet, förklarar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, fp, och närmast handlar det om att få fram en ny detaljplan för hela kajområdet som då även skall omfatta ett nytt resecentra.
För bara några veckor sedan gav miljödomstolen kommunen klartecken att gå vidare med flytten av Venfärjan till Skeppsbrokajen och det arbetat har nu påbörjats. I domslutet konstaterar domstolen dessutom att flytten av färjeläget från nuvarande lokalisering vid Jönsaplan är önskvärd ur både navigeringssynpunkt och för den besvärliga trafiksituationen på land.

Samtidigt handlar det om en stor investering för kommunen, kostnaderna för hela projektet inklusive en ny venfärja är beräknad till drygt 210 miljoner kronor. Men eftersom det handlar om ett så kallat RTI-projekt så finansieras hälften via statliga och regionala bidrag som betalas ut av Vägverket.
Kostnaderna för hamn- och markanläggningsarbeten vid Skeppsbron och Bäckviken på Ven är beräknade till 70 miljoner kronor, terminalbygge för 15 miljoner och projekteringskostnader för 12 miljoner kronor.
Men den enskilt största kostnaden går till inköpet av en ny Venfärja och ombyggnad av Stjerneborg som kommer att kosta 110 miljoner kronor, varav 100 miljoner för den nya färjan.
Det nu påbörjade hamnbygget beräknas stå klart till sommaren nästa år och då skall venfärjorna kunna flytta dit. Den nya färjan väntas emellertid inte vara leveransklar förrän till sommarsäsongen 2010.

Efter den nu genomförda riskinventeringen kommer en detaljplan för Skeppsbron att tas fram och den inkluderar även ett nytt resecentra. Fram tills dess kommer förmodligen ett provisoriskt centra att byggas där nuvarande fruktmagasinet ligger.
– Nu finns det byggrätt där det nya centrat planeras att ligga, men när det gamla fruktlagret rivs vet jag inte eftersom vi ännu inte fått in någon ansökan om rivningslov, förklarar Gerd Bernström.
Samtidigt som arbetet med det nya färjeläget påbörjats har kommunfullmäktige beslutat att gå in med fem miljoner kronor ur egen ficka för att rätta till de brister som uppkom efter det att entreprenören Aarsleff bygg- och anläggnings AB renoverat den del av Skeppsbrokajen som tillhör handelshamnen.

Totalt är kostnaderna beräknande till sju miljoner kronor och kommunen processar med företaget om kostnaderna för renoveringen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser