Annons

Bernström vill bygga i naturreservat

Naturen runt Glumslöv är klassat som naturreservat och det innebär att bostadsbyggande är uteslutet. Men det vill byggnadsnämndens ordförande, Gerd Bernström, fp, ändra på.
– De nuvarande bestämmelserna ligger som en våt filt över hela området och nu vill jag få en dialog med länsstyrelsen kring vilka möjligheter det finns för att tillåta viss bebyggelse i området, förklarar hon och pekar på Helsingborgs utbyggnad på andra sidan Fortunavägen.
– Där tycks det inte vara några som helst problem att få bygga ända ner till vattnet, men här är det totalstopp och så kan vi inte ha det. Det här är några av de attraktivaste områden som finns i kommunen och då måste en mindre grad av bostadsbyggande också vara möjligt, tycker Gerd Bernström som vid byggnadsnämndens senaste möte föreslog återremiss på två förfrågningar om villabebyggelse öster om Strandnäsvägen inte långt från Örenäs slott och ytterligare en förfrågan gällande på höjden mellan Ålabodarna och Sundvik.

– Som bestämmelserna ser ut i dag så kan det bara bli ett nej, men innan vi svarar så vill jag resonera med länsstyrelsen och försöka få fram lite mer generösa bestämmelser som möjliggör viss bebyggelse, poängterar Gerd Bernström och lyfter fram förfrågan angående Strandnäsvägen som ett bra exempel.
– Här finns redan ett antal byggnader och att då göra en försiktig förtätning skulle inte störa landskapsbilden, menar hon och i förslaget handlar det om sex till tio nya bostadshus.

Annons
 

I det andra förslaget handlar det om 23 villor som skulle byggas mellan det öppna landskapet och strandvallarna.
– Det finns ett stort intresse för att bygga i området och därför måste vi försöka hitta en möjlighet möta såväl att möta intresset utan att för den skull hota de naturvärden som finns i området, betonar Gerd Bernström.

När det gäller området kring Glumslöv så talar man om två typer av naturreservat, enkelt uttrycket reservat med skötselplan och sedan allmänna naturreservat.
– När det gäller reservat som exempelvis Hilleshögs dalar så är det inte tal om bostadsbyggande, men det finns så många andra område och att bara uttala ett generellt förbud är att göra det enkelt för sig, tycker Gerd Bernström.

Det var i anslutning till arbetet med en fysisk riksplanering som genomfördes på 1970-talet som naturområdet mellan Glumslöv och Ålabodarna förklarades vara av riksintresse. Och det handlar inte enbart om stora naturvärden utan också historiska fornlämningar som exempelvis dösar och gånggrifter från sten- och bronsåldern.

Den storslagna naturen är ett resultat av senaste istiden och området är väldigt rikt vad gäller förekomsten av olika växter, man räknar med att det finns runt 400 olika artväxter i området.
– Att området är värdefullt är vi överens om, men det måste finnas utrymme för viss bebyggelse. Nu får vi se vad våra överläggningar kan leda till, avslutar Gerd Bernström.

I länsstyrelsens beslut den 25 februari 1987 om förordnande om Glumslövs naturvårdsområde, som vid tillämpningen av miljöbalken anses som ett naturreservat, anges bl.a. att syftet är att bevara ett öppet jordbrukslandskap med hänsyn till dess värde för landskapsbild och kulturhistoria.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser