Annons

Ändrade krav för anpassade bostäder

Efter kritik från byggbolagen inför kommunen nu ett basanpassningsprogram ”light” för framtida bostadsbyggande. En nyordning som väcker protester.

Här handlar det om en anpassning till marknadskrafterna och en försämring för människor med olika funktionshinder. Flera av remissvaren från berörda föreningar sågar man rakt av med det här förslaget, konstaterade Lars Ståhl, (v) när frågan var uppe för avgörande i kommunfullmäktige och fick delvis medhåll av andra ledamöter.
Det nya programmet ställer lägre krav på byggbolagen, men kraven i det gamla programmet var inte rimliga eller ekonomiskt försvarbara, konstaterade Cecilia Brorsson, (m) och Roy Wernberg, (s) påpekade att det nya förslaget var tunt jämfört med det gamla programmet.
Risken finns att det som inte görs nu när man bygger eller renoverar för vi göra senare och då till en högre kostnad. Men det nya programmet ger oss en bra grund att jobba utifrån.

Annons
 

En seger för marknadskrafterna menar vänstern
Lars Ståhl påpekade att marknadskrafterna vunnit och att det nya programmet inte hjälper de som skall bli hjälpta av anpassade bostäder.
– Det finns inga hinder för att bygga attraktivt, men att bygga handikappanpassat då får det inte kosta, avslutade han och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.
Redan 1996 antog kommunen ett basanpassningsprogram med ambitionen att ge ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med olika funktionshinder. I beslutsunderlaget konstateras att det tidigare basprogrammet visade sig vara alltför långtgående för tänkbara byggherrar att ekonomiskt följa.
Kommunen har heller inte kunnat få det inkluderat vid tecknandet av exploateringsavtal, poängterar man i underlaget men när det nya programmet gäller så kommer villkoren också att skrivas in i framtida exploateringsavtal.

I sitt remissvar har HSB Landskrona också pekat på att byggandet av bostadsrätter i Nyhamn skulle bli omkring 45 kronor dyrare per kvadratmeter om man skulle gå efter det tidigare basanpassningsprogrammet.
Enligt HSB skulle kostandsdrivande krav tillsammans med den kostnadsbild som råder på byggmarknaden inte vara positivt för byggandet, speciellt inte för hyresrätter.
Synskadades förening upplever det nya programmet i stort sett bra med vissa kompletteringar. Astma och Allergiföreningen efterlyste regler för byggmaterial för att undvika framtida allergiproblem.
Från Afasiföreningen är kritiken inte nådig, föreningen konstaterar att det är byggherrarnas ekonomiska krav som fått styra förslaget.

– Vi upplever det nya förslaget som att man sänker kraven gentemot byggindustrin och fastighetsägarna, skriver pensionärsorganisationerna som ville ha kvar det tidigare programmet.
Men det ville inte fullmäktiges ledamöter, med undantag för vänsterns två representanter.

Fakta Boverkets regler.
Boverkets byggregler, BBR, regleras hur byggnader ska vara tillgängliga och kunna användas av personer med funktionshinder. Kommunens krav ställs utöver vad som regleras av gällande lagstiftning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser