Annons

Miljödomstolen avslår ett överklagande från ett par i Glumslöv som ansökt om att få bygga ett bostadshus inom ett naturvårdsområde.
Paret köpte fastigheten 1984 och enligt köpekontraktet var hela området tomtmark. Tre år senare förklarades området som naturvårdsområde med restriktioner och det innebar också byggnadsförbud. Syftet med förordnandet som naturvårdsområde var bland annat att bevara ett öppet jordbrukslandskap med hänsyn till dess värde för landskapsbild och kulturhistoria.

För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet föreskrev Länsstyrelsen att förbud gäller för att utanför på karta markerat område uppföra nybyggnad annat än för jordbrukets behov.

Annons
 

Emellertid hade en mindre del av parets fastighet inte markerats som naturvårdsområde och det var den delen av fastigheten som man ville avstycka och bygga där bygga ett nytt bostadshus.
– I målet är ostridigt att det aktuella området ligger utanför markerat område, konstaterar Miljödomstolen men tillägger att utgångspunkten i föreskrifterna för området är att nybyggnad av en privatbostad är förbjuden.

Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område, poängterar domstolen och de omständigheter som paret framfört ansåg Länsstyrelsen inte utgöra särskilda skäl för att meddela dispens från föreskrifterna.

Den bedömningen delade Miljödomstolen som avslog parets begäran om att få bygga ett nytt hus på tomten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser