Annons

Grönt ljus till förstudie om drogtester

Barn- och ungdomsnämnd beslutade igår att genomföra en förstudie kring slumpvisa drogtester för elever i åk 8-9 och på gymnasiet i Landskrona.
Vårt huvudsyftet är att ge våra unga råg i ryggen att tacka nej när de erbjuds droger – helt enkelt att skydda våra barn och unga från att fastna i ett drogmissbruk. Om vi, genom att införa ett program med slumpvisa drogtester, kan stötta unga i att säga nej när det erbjuds droger har projektet lyckats, säger nämndens ordförande Lisa Flinth (fp).

Förstudiens uppdrag är bland annat att dra lärdom av erfarenheter på området från andra skolor i Sverige och andra länder. Avsikten är också att undersöka om det med stöd i lagen går att genomföra tester i enlighet med intentionerna.
Den politiska intentionen är att med start höstterminen 2008 erbjuda föräldrarna möjligheten att låta barnen delta i ett program med slumpvisa drogtester. På regelbunden basis väljs slumpmässigt ett antal elever ut som kallas till skolsköterskan för att testas. Där tillfrågas de om de vill göra testet. Tackar eleven nej har skolan ingen rätt att tvinga eleven. Däremot kommer föräldrarna att informeras om att deras barn valts ut, men valt att avstå. Föräldrarna får samtidigt information om vart man kan vända sig för att få råd och stöd om misstanke om att barnet använder droger finns.
Kommunstrateg Eivor Johansson kommer att leda arbetet, vilket ska återrapporteras till nämnden senast i mars 2008. Om förstudien visar att det är praktiskt möjligt att genomföra slumpvisa drogtester kommer nämnden att ta ställning till förslaget under våren 2008.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser