Annons

Hur tar du dig till jobb?

Under hösten kommer många skåningar att få ett brev hem i sina brevlådor som ber dem fylla i sina resvanor under en utvald dag. Alla färdsätt kommer att finnas med i undersökningen. Ambitionen med undersökningen är att få en bild av resandet inom och mellan Skånes samtliga kommuner. Bakom resvaneundersökningen står Landskrona kommun tillsammans med 22 andra skånska kommuner, Banverket, Vägverket, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län samt Skånetrafiken som tillsammans finansierar projektet med en kostnad på totalt 4,4 miljoner.
– Trafiken har ökat väldigt kraftigt de senaste åren både i Landskrona och i resten av Sverige. Detta gör att det ställs allt större krav på trafikplaneringen, förklarar Emilia Löfgren, trafikplanerare på Landskrona kommun.
– Resvaneundersökningen kommer att vara väldigt användbar för oss i vårt arbete. Vi kommer att få bättre uppfattning om hur invånarna i Landskrona reser, både inom kommunen och till och från andra. Vi vill ju att trafikförhållandena ska förbättras men då måste vi också veta hur resmönsterna ser ut idag.

Resvaneundersökningen kommer att ge alla intressenter en bra bild av det regionala resandet i Skåne, en kunskap som är nödvändig för att möta volymökningen över alla trafikslag. Dessutom får de medverkande kommunerna en god bild över resandet inom sin egen kommun, vilket ger ett bra planeringsunderlag inför framtiden.

Annons
 

Mätningarna kommer att börja i oktober månad och pågå två veckor. Respondenterna är slumpmässigt utvalda invånare mellan 15 och 84 år via Region Skånes befolkningsregister. Tanken är att respondenterna ska föra resedagbok en utvald dag där de redogör för hur de har förflyttat sig under det aktuella dygnet. Allt material sammanställs sedan och en utvärdering och resultat kommer att presenteras i vår

Vad är det då för typ av frågor som möter respondenterna i sina resdagböcker?
– Det rör sig om frågor typ, var man började sin resa/förflyttning, hur dags, vad man hade för ärende, vilket färdsätt man använde sig av, när man kom fram och hur lång resan/förflyttningen var. Helt enkelt hur respondentens vardagsliv ser ut när det gäller resor/förflyttningar under just den aktuella dag man efterfrågar, avslutar Emilia Löfgren.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser