Annons

Äldre- och omsorgsnämnden ökar satsningar

Ett positivt budgetutfall innebär att Äldre- och omsorgsnämnden ökar satsningarna inom fler sektorer. Totalt kommer närmare tio miljoner kronor att satsas nästa år på en förbättrad omsorg.
– Vi kommer att satsa närmare tre miljoner på mobila team som skall vara vårdtagarna behjälpliga i svåra situationer, berättar Eva Örtegren, socialdemokratisk ordförande i ÄO och redogör för ett team med uppgift att backa upp de dementa och psykiskt sjuka vårdtagare.
– Här räknar jag med att vi kan vara i gång redan nästa månad.
De två övriga teamen kommer att arbeta med personer som befinner sig i livets slutskede och de som behöver hjälp med rehabilitering i hemmiljö.
– Många vill tillbringa sina sista dagar i livet i hemmiljön och meningen är detta team skall vara dem behjälpliga, förklarar Eva Örtegren och vad gäller rehab så handlar det om personer som fått vård för en åkomma men behöver träning.
– Då kan exempelvis en sjukgymnast ge bra tips och råd för träning i hemmiljön.

Vidare skall en halv miljon kronor satsas för att utöka dagverksamheten vad gäller dementa.
– Det kan handla om så enkla saker som att få komma ut och ta en promenad eller delta i andra gemensamma aktiviteter som annars är svårt.

Annons
 

Ytterligare 1,3 miljoner kronor skall läggas i en pott som är avsett för särskilt boende. Vidare skall två nya enhetschefer anställas.
– Vi behöver ytterligare enhetschefer eftersom personalgrupperna annars blir för stora.

Vidare kommer den dagliga verksamheten för personer inom LSS, lagen om stöd och service, att utökas med ytterligare en halv miljon och här skjuts även till ytterligare medel vad avser assistans inom dessa verksamhetsområde. Noterbart är också att aktivitetspengen höjs, något som kostar runt 50 000 kronor. Denna ersättning har vissa kommuner sparat in på eftersom den är frivillig.
– För vår del har det inte varit aktuellt, här ökar vi nu i stället aktivitetspengen, eller kanske skall jag säga lönen, förklarar Eva Örtegren.

Generellt kommer också stödet för hemvården att prioriteras eftersom de allra flesta äldre vill bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt. Vad gäller antalet lägenheter för särskilt boende så beräknas här ske en minskning med 14 lägenheter till 377 nästa år.
– Men någon risk för köbildning upplever vi inte att det finns och här handlar det samtidigt om att vi förbättrar standarden på våra äldreboende, avslutar Eva Örtegren.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser