Annons

Budgeten för 2005 klar

I gårdagens fullmäktige tog man beslut om investerings och driftbudget för 2005 samt investeringsplan för 2006-2007. Förslaget som låg gick igenom utan ändringar, dock gjordes en del tillägg.
Kommunen skall uppmuntra och underlätta byggande av seniorboende i Landskrona och i kyrkbyarna.
Möjligheterna att erbjuda tillfällig sysselsättning till personer som inte kan få arbete genom arbetsförmedlingen skall utökas.
Kommunen skall också minska behovet av externa tjänster genom att i mesta möjliga mån tillvarata och nyttja intern kompetens.

Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att förenkla kommunens regelverk, att ta fram en minoritetspolicy samt att ta fram en handlingsplan för användandet av kommunala lokaler i syfte att skapa mötesplatser och samlingslokaler. Dessutom fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Arbets- och socialnämnden ta fram en handlingsplan mot ungdomskriminalitet.

Annons
 

Arbets- och socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att öka föräldramedverkan i projektet ”Öppet Dammhag”.

Landkrona kommuns skolor uppmuntras att öka insatserna för att profilera sig och uppmuntras att profilera sig inom olika ämnen och ämnesområden

Vuxenutbildningsnämnden, i samarbete med näringsliv och berörda statliga instanser, skall ta fram utbildningar för personer med utländska utbildningar eller yrkeserfarenheter som behöver komplettera dessa för att få jobb.

Budgetdebatten, som av förklarliga skäl var längsta punkten på dagordningen, blev i hög grad en ideologisk debatt. Så var också fallet i dagens näst längsta fråga, en motion från socialdemokraterna som föreslog att den verksamhet som finansieras av Landskrona kommun i normalfallet skall bedrivas i kommunal regi.
I cirka 45 minuter framförde fullmäktigeledamöter sina respektive partiers politiska ståndpunkter och talade förbi varandra. Att någon närvarande skulle vara ovetande om vilka åsikter de olika partierna representerar eller att någon lämnade salen med annan övertygelse än de hade när de trädde in är osannolikt. Motionen återremitterades till kommunstyrelsen för ny beredning.

Endast ett yrkande i budgeten gick till omröstning då ett förslag om ökad insyn i budgetberedningen för de små partierna avslogs.

I övrigt beslöt fullmäktige att uppdatera kommunens föreskrifter för förvaltning av pensionsmedel och övrig långsiktig medelsplacering, att utöka kommunens ramborgen till AB Landskronahem med 50 miljoner kronor, att ge kommunstyrelsen och dess personalutskott i uppdrag att vidta åtgärder som leder till minskad rökning bland kommunens anställda, att bifalla en motion med rubriken ”Gör Landskrona kommun attraktivare som arbetsgivare”, att gokänna Landskrona kommuns miljöredovisning för 2003 samt att teckna en kapitaltäckningsgaranti för Landskrona-Svalövs Renhållnings AB.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser