Annons

Budgetförslag hos BUN klart

Efter långa och heta diskussioner har BUN, Barn- och utbildningsnämnden, kommit fram till ett budgetförslag som klarar sparkraven på drygt fyra miljoner kronor. – Ja, det gör vi, men endast under förutsättning att den planerade organisationsgenomgången ger en besparing på ytterligare 750 000 kronor, poängterade BUN:s socialdemokratiske ordförande Eva Bergenstråhle som också kunde notera en spricka i det borgerliga blocket i frågan om en framtida ledningsorganisation där delar av den borgerliga gruppen ville avveckla områdescheferna medan majoriteten vill avvakta den planerade organisationsutredningen. – Vi vill först se vad de kommer fram till innan vi fattar några beslut och därför kommer vi inte nu att lämna något förslag till ny organisation, menade Eva Bergenstråhle som fick med sig folkpartiets Paavo Frick och moderaternas Nada Barisic medan Mikael Schvili, fp, Hanna Jönsson, kd, Lilian Håkansson, mp och Lisbeth Persson, m, reserverade sig mot majoritetens förslag. Ett förslag som den borgerliga gruppen fick igenom gällde en framtida upphandling av skolmaten, ett beslut som socialdemokraterna och vänstern reserverade sig emot. – Eftersom kostverksamheten servar såväl BUN som VÄO är det knappast lämpligt att en nämnd säger upp avtalet, det är en fråga för kommunledningen, menade Eva Bergenstråhle som istället räknar med att BUN kan spara in omkring 750 000 kronor genom att se över dagens beställningsrutiner. – Vi för förhandlingar om att sänka den fasta delen av kostnaderna per portion för att göra det mer motiverat att beställa exakt antal matportioner från de olika skolenheterna. När det gäller besparingarna så var nämnden enig om att minska antalet dagmammor genom naturlig avgång. Besparingen här väntas för nästa år hamna runt 500 000 kronor. – Efterfrågan på dagmammor minskar och då är det här en lämplig åtgärd. Ingen kommer att friställas, men vi kommer inte att täcka upp efter dagmammor som slutar. Vidare kommer de sju paviljonger som idag finns ute på olika skolor att avvecklas. Besparingen här blir på 1, 2 miljoner kronor. – När elevantalet minskar så behöver vi inte längre de extra lokalerna och därför kommer dessa att sägas upp. Den kommunala skolan är skyldig att ta emot alla elever, det innebär att man måste ha en viss beredskap för att ta emot elever som väljer att flytta från en privatskola till den kommunala. Nu kommer man att skära ner på den beredskapen, något som ger en besparing på ytterligare en miljon. Under läsåret har ett 60-tal elever lämnat de privata skolorna och gått tillbaka till den kommunala. – Nu vet vi bättre hur stort behovet är av extra resurser och planerar efter det, menar Eva Bergenstråhle. Vidare kommer BUN att begära 100 000 kronor i extra anslag för att driva skolbiblioteket i Asmundtorp vidare. Pengar som saknas nu när Kulturnämnden lagt ner sin del av verksamheten och därmed låter BUN ta hela hyreskostnaden. BUN vill också ha 800 000 kronor extra för att driva Öppet Dammhag vidare, här bedöms de sociala vinsterna vara så stora att verksamheten är viktig. Bristen på datorer för eleverna gör att BUN vill få en utökad investeringsbudget med 1,2 miljoner kronor så att målet en dator per sju elever skall kunna uppnås. Idag ligger den siffran närmare det dubbla. Vidare vill majoriteten i BUN att ett eventuellt överskott skall satsas på elever med särskilda behov, något som en minoritet av nämndens ledamöter ville avsätta 950 000 kronor till. Även här var den borgerliga gruppen splittrad. Närmast kommer budgetförslaget att behandlas i budgetberedningen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser