Annons

Hamnen hägnas in

Som en effekt av terrordåden mot New York den 11 september 2001 kommer det i framtiden att vara förbjudet för flanörer att promenera utmed kajerna i Landskronas hamn. Säkerhetsdirektiv från EU gör att man nu kommer att inhägna större delen av affärshamnen och åtgärderna skall vara klara den 1 juli i år.
– Avsikten med åtgärderna är att hamnarna inom EU skall vara lika säkra som flygplatserna, berättar hamnchef Lars Nilsson som i dagarna skickat in hamnens säkerhetsanalys till Sjöfartsinspektionen som är kontrollmyndighet.
– Vi har också tagit fram en utbildningsplan och påbörjat upphandlingen av utrustningen för att inhägna hamnområdet.

Det område som berörs av åtgärden börjar i Storgatans förlängning, alltså där trådbussen idag har sin slutstation. Från Skeppsbrokajen kommer sedan kajerna hela vägen runt Supras gamla kajer att inhägnas och vara förbjudet område för obehöriga. Huvudentrén till det bevakade hamnområdet kommer att placeras i höjd med Siloskajen i Kolgatans förlängning. Arbetet skall vara genomfört den 1 juli i år.

Annons
 

Ventrafiken och fritidisbåtarna berörs inte av åtgärden, det kommer alltså fortfarande att vara fritt fram för promenader utmed Skeppsbrokajen och Nyhamn för alla som vill se det nya Nyhamnsområdet växa fram.
– Vad gäller Skeppsbrokajen mot Nyhamn så finns det planer på att förlägga Venterminalen där i framtiden, så den delen av hamnen är undantagen från åtgärden. Åtgärderna berör endast fartyg i internationell trafik, förklarar Lars Nilsson som säkerhetsklassat hamnen på skyddsnivå ett.
– Det innebär att vi inte har produkter och fartyg med farligt gods som
normalt anlöper hamnen. Men skulle vi få in ett fartyg med exempelvis
sprängmedel så måste vi höja säkerhetsklassen och då kan kameraövervakning bli aktuell.

Totalt berör säkerhetsklassningen omkring 20 000 hamnar i hela världen varav 60, 70 finns i Sverige. För Landskrona Hamn AB innebär säkerhetsarbetet också extra kostnader, men på sikt hoppas Lars Nilsson att det också skall ge konkurrensfördelar.
– Förra året noterade vi en 20-procentig volymökning och omsättningen ökade med 6,7 miljoner kronor. Nu har vi köpt en del byggnader och mark som möjliggör viss terminalverksamhet med mellanlagring av gods. Totalt sett hoppas vi att en välskött hamn med bra säkerhet också skall locka nya kunder.

Närmast skall Sjöfartsinspektionen granska hamnens säkerhetsanalys och därefter kan arbetet med att inhägna området och utbilda personalen komma igång.
– Och det hela måste gå relativt snabbt, den 1 juli skall allt vara klart,
avslutar Leif Nilsson som har bråda dagar med att informera kunder och andra berörda om förändringarna i hamnens verksamhet som blir verklighet när säkerhetskraven höjs.

Fakta
Landskrona Hamn AB bildades den 1 juli 1997. Bolaget ägs till lika delar av Landskrona kommun och Hydro Agri AB.
Landskrona har en modern, isfri hamn med ett vattendjup på mer än 10 meter som tillåter anlöp av fartyg på 30 000 tdw.
För bulkprodukter finns lagringsmöjligheter samt möjlighet för omlastning och vidare transport.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser