Annons

Kommunala chefsavtal sägs upp

Startskottet har gått för ett omfattande förändringsarbete av den kommunala förvaltningen i Landskrona och som ett första led kommer samtliga 15 chefsavtal att sägas upp.
– Eftersom sju, åtta avtal går ut nästa år så väljer vi nu att göra en
fullständig översyn av framtida avtal,
förklarar kommunalrådet Niklas
Karlsson och betonar att det råder fullständig politisk enighet kring
arbetsprocessen.

Avtalen kommer att sägas upp om någon månad och sedan kommer dessa att skivas om med nytt innehåll.
– Vi kommer att se över innehållet och diskutera de olika detaljerna, men det är ännu för tidigt att säga något om hur de framtida avtalen kommer att utformas.

Annons
 

Nyligen samlades 16 politiker samt sex fackliga företrädare på en arbetskonferens för att diskutera tre frågeställningar kring den framtida kommunala organisationen. Diskussionerna berörde förvaltningsorganisationen, chefstjänstemännens avtal samt vad som skall känneteckna förvaltningarnas ledarskap i framtiden.
Arbetet sker i samverkan med konsultföretaget Senator som tidigare arbetet för kommunen med olika projekt.

När det gäller de nuvarande chefsavtalen så konstaterade deltagarna att kommunen behöver fundera på hur man vill ha det med avtalstidens längd, visstids- eller tillsvidareanställning, löneutveckling under och efter avtalstiden samt hur man kan skriva in tydligare krav gentemot befattningshavaren.
De nya avtalen skall vara tydligare vad avser relationen mellan lön och ansvar och dessutom bör rekryteringarna vara med professionella än vad som gäller idag.
– Detta är ett diskussionsmaterial som jag inte närmare vill kommentera, men det är viktigt att ha hela bilden klar när vi diskuterar de framtida anställningsformerna, betonar Niklas Karlsson som också informerat chefstjänstemännen om de pågående processen.

Vad gäller den framtidens förvaltningsorganisation poängteras att den ska vara mer flexibel, effektiv och rationell än den organisation kommunen har i dag, den ska även ha mer av helhets- och medborgarperspektiv.
– Det är tungrott i samarbetet mellan förvaltningarna. Ökat samarbete mellan förvaltningarna ökar även effektiviteten. Den kommunala organisationen behöver moderniseras.
Mer av ifrågasättande, mer av rätt kompetens, ett tydligt och humant ledarskap med helhetstänkande, heter det i Senators rapport från konferensen och där konstateras också att en ökad samordning mellan förvaltningarna är önskvärd.
– I dag finns utbildningsverksamhet i tre förvaltningar, varför inte skapa en ”skolförvaltning” som tar ett helhetsansvar om barnet/eleven. Arbetar mer med ”röda tråden tänkandet” dvs. tydliggör hur organisationen på bästa sätt kan stödja barnet/eleven i de olika skolformerna, skriver Senator men Niklas Karlsson vill ännu inte resonera kring detaljerna.
– Nu skall vi fortsätta med en förutsättningslös diskussion och sen får vi se var vi hamnar. Förhoppningsvis kan den diskussionen komma igång redan efter sommaren.
Landskrona kommun tycks stå inför stora organisatoriska förändringar för att möta framtidens krav.


Fakta
Konsultföretaget SENATOR har sedan 1987 genomfört uppdrag i fler än 100 av landets kommuner. När det gäller chefshandledning har Senator tidigare arbetat för kommun avseende en förvaltningschef och tre avdelningschefer. Vidare har kommunen fått hjälp med utveckling av nya arbetsformer m m inom teknisk verksamhet.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser