Annons

– Vi kan inte ha en utbränd tomt i centrum länge till

En väl fungerande handel är en av förutsättningarna för ett levande centrum. Landskrona ingår som en av kommunerna i den omfattande utredning somföreningen ”Svenska Stadskärnor” låtit utföra. Rapporten kommer att bilda underlag för det seminarium kring utvecklingen av Landskronas centrum som kommer att äga rum den 19 januari 2004.
– Utvecklingen av centrum är en viktig fråga för Landskronas framtid och personligen ser jag det som mycket angeläget att få en lösning på problemet med den ödsliga Åhlénstomten samt att komma igång med bostadsproduktionen i Nyhamn, betonar kommunalrådet Niklas Karlsson och tillägger att den omgivande miljön inte får glömmas bort i arbetet.
– Här spelar projektet Levande Centrum en viktig roll och den rapport som nu föreligger ger oss ett bra underlag för de fortsatta diskussionerna. Vi måste vara beredda att ta ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med situationen.

Vad gäller den utbrända Åhlénstomten så lär en uppgörelse som innebär att kommunen köper vara inom räckhåll, men Niklas Karlsson föredrar att hålla en låg profil.
– Jag är optimist och tror på en positiv lösning, men innan allt är klart vill jag inte kommentera en eventuell affär. Från kommunens sida har vi betonat att en lösning är viktig, vi kan inte ha en utbränd tomt i centrum länge till.
Utredningen ”Kunden i centrum” är en omfattande studie av några svenska kommuner som tittat närmare på städernas attraktivitet ur ett
handelsperspektiv. Inledningsvis tittar utredarna närmare på städernas
tillkomst ur ett historiskt perspektiv för att sedan undersöka vad som
ligger bakom uttryck som attraktivitet i teori och praktik.
För vissa av de tillfrågade grupperna var en ren och snygg fysisk miljö
viktig, för andra handlade det om tillgång till exempelvis parkeringsplatser medan konsumenterna betonade att det var viktigt att kunna ta sig fram till fots i centrum.
Vad gäller tillgången på centrumnära parkeringsplatser så ligger Landskrona bättre till än övriga kommuner. Sämre är det med bredden på utbudet av varor och avsaknaden av kända butikkedjor.
Utredarna har också tittat på regionens betydelse för utvecklingen och här framkommer att Landskrona är hårt utsatt av konkurrens från närliggande köpcentra som exempelvis Väla och Center Syd, något som inneburit att centrumhandeln tappat inkomster genom åren.
Betydligt bättre rustat är Landskrona när det gäller den fysiska miljön,
närhet och tillgänglighet, utbud av exempelvis kultur, närheten till vatten och vackra parker.
I Landskrona är också turistströmmarna stora, något som utredarna förklarar med att många turister besöker Ven. Vidare betonas tillgången på högskolor vilket innebär att studenter rör sig i centrum som då blir mer levande.
– Utredningen tar fasta på flera olika komponenter och ger ett bra underlagför fortsatta diskussioner om centrums utveckling. Här får vi möjlighet att jämföra Landskrona med andra kommuner och underlag för framtida åtgärder som jag tror blir bra, betonar Niklas Karlsson inför seminariet i januari då rapporten bildar ett viktigt underlag.

Annons
 

 

Annons
Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser