Annons

Drogundersökning bland ungdomar är klar

Föräldrar som bjuder ungdomar på alkohol ökar riskerna för framtida missbruk. Detta poängteras i den årligt återkommande enkäten om droganvändning bland kommunens elever i årskurs nio.
– Det är ett stort bekymmer och jag skulle gärna se att fler föräldrar hade nolltolerans när det gällde alkohol bland barn och ungdom, förklarade Nils Erik Elofsson, utredare vid BUN som tillsammans med Jörgen Patriksson från ASN presenterade årets utredning.

Den första undersökningen av niornas drogvanor gjordes 1996 och i år har man samarbetet inom CERUM, Skånes kompetenscentrum för alkohol- och drogprevention. Totalt svarade 71 procent av eleverna, totalt 317 elever, 162 flickor och 155 pojkar, på undersökningen, som genomfördes genom ett digitalt frågeformulär.
Eleverna fick svara på sina vanor vad gällde tobak, alkohol, sniffning och narkotika.
– Jämför vi med Skåne som helhet så ligger Landskrona bra till, men samtidigt tycker vi att för många ungdomar har provat alkohol i någon form, betonade Jörgen Patriksson.

Annons
 

Av utredningsmaterialet framgår att antalet ungdomar som röker dagligen uppgår till 13 procent och totalt har 38 procent någon gång testat rökning.
– Vi ser att feströkarna ökat och det är pojkarna som svarar för den största ökningen, poängterade Nils Erik Elofsson och tillägger att Landskrona går emot rikssnittet när det gäller rökning.
– Tyvärr ökar rökningen i Landskrona medan den minskar i riket. Här måste vi förbättra informationen till handlarna så att dessa inser sin roll och ansvar i sammanhanget.

När det gäller alkohol så har 63 procent druckit under senaste halvåret och 43 procent den senaste månaden.
– Även om det är en minskning jämfört med förra året så är siffran fortfarande för hög, menade Jörgen Patriksson och av materialet framgår att de allra flesta, 59 %, dricker hemma hos kompisar och 25 % dricker hemma.
– En majoritet av de som svarat skriver också att de blivit bjudna på alkohol hemma och det ser vi som något mycket allvarligt. Här måste föräldrarna ta ett större ansvar, underströk Jörgen Patriksson och visade på att langning av sprit, vin och starköl från föräldrar till barn ökar.
– Här måste informationen bli bättre och föräldrarna spelar en viktig roll vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion.

En analys av bakgrundsfaktorer visar också att andelen ungdomar som dricker alkohol är högre bland de som bor i villa jämfört med hyreslägenhet och bostadsrätt.

I undersökningen efterfrågas också ungdomarnas narkotikavanor och av de som svarade var det 22 som provat narkotika och åtta som fortfarande använder. Procentuellt sett hade åtta procent testat narkotika vilket ligger i linje med Skåne som helhet.
– Här handlar det om rökning av hasch och marijuana och siffran är ganska stabil. Vi vet att bruket av narkotika blir allvarligare i högre åldrar.

Avslutningsvis undersöktes trivseln i skolan och här svarade en majoritet, 51 %, att man trivs ganska bra, 26 % trivs mycket bra, 18 % så där och 5 % ganska eller mycket dåligt.

Närmast kommer resultatet att presenteras för de politiska nämnderna samt skolledningen och den 25 november genomförs en heldag med information kring de här frågorna. Man vänder sig då till personal som jobbar med ungdomar, men även representanter för handel och föreningsliv.

Fakta
Av alkohollagens kapitel 3, paragraf 9, framgår att ”Det är förbjudet att som ombud eller därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som inte har att få sådan utlämnad till sig”. Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser