Annons

Landskrona fick nobben

Landskrona fick nobben på sin ansökan om medel ur storstadspropositionen, skriver NST Landskrona Posten.
– Jag är besviken, säger kommunalrådet Marita Larsson i en kommentar till tidningen.
Här följer Mona Sahlins svar på fråga ställd av Anders Karlsson i ärendet;
”Anders Karlsson frågar om Landskrona kan räkna med att få teckna lokalt utvecklingsavtal med regeringen i enlighet med storstadspropositionen.
Alla de sju kommuner som nämns i storstadspropositionen har nu tecknat avtal med regeringen. Regeringen har i januari i år fått en skrivelse från Landskrona kommun med begäran om att få förhandla fram ett lokalt utvecklingsavtal i enlighet med storstadspropositionen.
Storstadsdelegationen, som på regeringens uppdrag bereder besluten om de storstadspolitiska medlen, konstaterar att avtalen också har reviderats med flera av kommunerna. En diskussion om användningen av reserverade medel har förts i Storstadsdelegationen. I denna diskussion har vikten av koncentration och fokusering kraftigt understrukits.
Den storstadspolitiska propositionen är tillkommen för att utveckla förhållandena i storstäderna. De lokala utvecklingsavtalen, vilka storstadsmedlen är avsedda att medfinansiera, skall rikta sig till de mest utsatta bostadsområdena i storstadsregionerna. Avsteg från denna inriktning är formellt möjliga att göra eftersom propositionen anger att ”en mindre del av dessa medel kan gå till bostadsområden utanför storstadsregionerna” samt konstaterar att de fyra s.k. referenskommunerna, till vilka Landskrona hör, bör få stöd för att slutföra projekten. Skälet är bl.a. att referenskommunerna finansierats via de s.k. Blommanpengarna och storstadspropositionen anger att arbetet skall integreras i storstadsarbetet och därefter klinga av som självständig satsning.
Storstadsmedlen kan komma att tunnas ut i sådan grad att de ingångna avtalen riskeras, om allt för många kommuner utanför kretsen beviljas medel. Redan under arbetet med de s.k. Blommanpengarna utgjordes kommunkön av ett 30-tal kommuner. Om storstadsmedlen skulle fördelas på flera kommuner skulle delegationens ambitioner om fokusering och koncentration äventyras, liksom ambitionerna om att komma bort från ett kortsiktigt projektbidragstänkande till förmån för mer långsiktiga insatser.
Regeringen instämmer i Storstadsdelegationens bedömning och har därför avslagit framställan från Landskrona kommun.”, svarar alltså Mona Sahlin

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser